From: Chọn ngày To: Chọn ngày Symbol:
GOLD PRICE (VND)

Previous   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   Next

Date : 19/6/2013
Symbol Buying Selling
SJC CT   39.700  39.850 
SJC ĐN   39.700  39.870 
SJC HN   39.700  39.870 
SJC1c   39.700  39.880 
14K   19.869  21.869 
18K   26.090  28.090 
24K   35.750  37.250 
SJC10c   39.700  39.850 
SJC CT   41.800  42.100 
SJC ĐN   41.800  42.120 
   Visistor: